ULUSLARARASI BEŞERİ ve SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI